Regulamin konkursu „Od pierwszych dni życia”§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulamin”, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą „Od pierwszych dni życia”, zwanym dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu „Od pierwszych dni życia” jest Katarzyna Mysiorek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi (94-238), przy ul. Kwiatowej 30, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 727-227-30-98, Regon 473051525, zwana dalej: „Organizator”.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa) przy ul. Grzybowskiej 62, NIP: 524-030-33-75, KRS: 000063684, zwana dalej: „Fundator”.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu w drogeriach prowadzących sprzedaż produktów promocyjnych, o których mowa w § 1 pkt 8 poniżej, jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana dalej „Uczestnik”.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora Konkursu, Fundatora, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym produkty promocyjne objęte Konkursem dostępne są w czasie jego trwania wyłącznie w Drogeriach  Super-Pharm, zwana dalej „Drogeria Super-Pharm”. Szczegółowa lista drogerii Super-Pharm objętych konkursem jest dostępna na www.superpharm.pl/sklepy
 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 stycznia 2019 roku, a kończy w dniu 29 marca 2019 roku, który jest dniem zakończenia procedury reklamacyjnej w Konkursie, z zastrzeżeniem, iż Uczestnicy mogą dokonać zgłoszeń w Konkursie od dnia 24 stycznia do 6 lutego 2019 roku włącznie.
 8. Produktami promocyjnymi, które uprawniają do udziału w Konkursie są produkty z gamy Lipikar AP+, dostępnych w drogeriach Super-Pharm w dniach od 24 stycznia do 6 lutego 2019 roku, zwane dalej „Produkty Promocyjne”. Szczegółowa lista produktów stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 9. Zakup Produktów Promocyjnych objętych Konkursem przed lub po okresie wskazanym w § 1 pkt 7 Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
 11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz w okresie od godz. 00:00:00 w dniu 24 stycznia 2019 roku do godz. 23:59:59 w dniu 6 lutego 2019 roku spełnić następujące warunki:
 1. dokonać w drogerii Super-Pharm zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego, potwierdzonego na dowodzie (paragonie fiskalnym), wystawionym przez system kasowo-fiskalny w drogerii Super-Pharm na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachować oryginał lub kopie otrzymanego dowodu zakupu do końca trwania Konkursu;
 2. zgłosić udział w Konkursie poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie: Co robisz, aby Twoje dziecko zasnęło? przez stronę internetową www.konkurs-lipikar.pl (wymaga dostępu do sieci Internet) wypełniając formularz zgłoszeniowy poprzez podanie swoich danych osobowych, nr paragonu uprawniającego do udziału w Konkursie wraz z dołączeniem zdjęcia/skanu paragonu, adresu e-mail, zaakceptowanie niniejszego regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wpisanie Odpowiedzi. Odpowiedź nie może być dłuższa niż 400 znaków (licząc spacje oraz znaki interpunkcyjne).
 3. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu warunków określonych w § 2 pkt 1 powyżej, oraz musi być poprzedzone udokumentowanym zakupem dowolnego Produktu Promocyjnego.
 1. Odpowiedź powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, jak również nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i/lub produktów z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Fundatora oraz Produktu Promocyjnego.
 2. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał lub kopie dowodu zakupu Produktów Promocyjnych (za dowód zakupu Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny lub fakturę VAT wydaną przez system kasowo-fiskalny w drogerii Super-Pharm na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody w Konkursie, z zastrzeżeniem, że data na dowodzie zakupu Produktów Promocyjnych nie może być późniejsza, niż dzień dokonania Zgłoszenia w Konkursie.
 3. Fakt otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia Uczestnika zostanie potwierdzony wiadomością e-mail na adres podany w zgłoszeniu. Wysłana przez Organizatora zwrotna wiadomość e-mail jest bezpłatna i zostanie automatycznie wysłana na numer telefonu, z którego wysłane zostało Zgłoszenie, ale nie później niż w ciągu 48 godzin po przesłaniu Zgłoszenia.
 4. Każdy Uczestnik może przesłać w Konkursie dowolną liczbę Zgłoszeń, pod warunkiem, że liczba dokonanych Zgłoszeń odpowiada liczbie zakupionych Produktów Promocyjnych. Nabycie 1 (jednego) Produktu Promocyjnego w drogerii Super-Pharm uprawnia Uczestnika do wysłania jednego Zgłoszenia.
 5. W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, Organizator może zażądać od Uczestnika wszystkich dowodów zakupu Produktów Promocyjnych, odpowiadających liczbie Zgłoszeń, wysłanych przez niego i zarejestrowanych w systemie Organizatora.
 6. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia:
 1. które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności warunków wskazanych w § 2 pkt 1-6;
 2. w których Odpowiedź będzie naruszała autorskie prawa majątkowe, dobre obyczaje;
 3. w których Odpowiedź będzie zawierała wulgaryzmy, treści obraźliwe.
 1. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim określone oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych poprzez zaznaczenie zgody na stronie konkursowej.
 2. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przesłane przez niego Odpowiedź jest wynikiem jego osobistej twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich. W przypadku, gdy Odpowiedź przesłana do Organizator przez Uczestnika Konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.

§ 3. Nagrody

 1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 50 nagród (zwane dalej „Nagrody”)
 2. W Konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody:

50 (pięćdziesiąt) Nagród w postaci pościeli Color Stories + produkty Lipikar o wartości jednostkowej 300,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 33,00 zł brutto do każdej z Nagród.

 1. Łączna wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 16650,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy).
 2. Nagroda pieniężna, o której mowa § 3 pkt 2 powyżej, nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Fundatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
 3. Przed wydaniem Nagrody Fundator pobierze od każdego zwycięzcy Nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o którym mowa w § 3 pkt 1. do czego Uczestnik upoważnia Fundatora.

 

 

§ 4. Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja konkursowa w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora (zwana dalej „Komisja”).
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
 1. ocena prawidłowości przesyłanych Odpowiedzi,
 2. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Odpowiedzi przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 3. ogłoszenie listy laureatów Konkursu,
 4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

§ 5. Zasady przyznawania nagród

 1. Po zakończeniu Konkursu spośród Odpowiedzi, nadesłanych przez Uczestników w okresie od 24 stycznia do 6 lutego 2019 r. włącznie, Komisja Konkursowa w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. wybierze 50 (pięćdziesiąt) Odpowiedzi, które w ocenie Komisji będą najlepsze.
 2. Uczestnicy, będący autorami wybranych przez Komisję Odpowiedzi, uzyskają prawo do Nagrody (zwani dalej „Laureaci Konkursu”).
 3. Przy ocenie Odpowiedzi i wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
 1. oryginalność Odpowiedzi,
 2. walory artystyczne Odpowiedzi,
 3. pomysłowość,
 4. słownictwo i stylistykę,
 5. kreatywność,
 6. formę i treść.

§ 6. Weryfikacja laureatów

 1. Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu poprzez przesłanie najpóźniej w terminie do 15 lutego 2019 r. bezpłatnej wiadomości e-mail informującej o wygranej, na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. W powyższej wiadomości, w celu weryfikacji prawa do Nagrody, Laureat Konkursu poproszony zostanie o przesłanie listem poleconym w przeciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej, oryginału lub kopii dowodu/dowodów zakupu (paragonów fiskalnych lub faktur VAT) dokumentującej dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych w drogerii Super-Pharm oraz wypełnionego i podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. O zachowaniu terminu do przesłania dowodu/dowodów zakupu Produktów Promocyjnych oraz wypełnionego i podpisanego oświadczenia decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem.
 2. W oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr PESEL lub datę urodzenia, numer telefonu komórkowego, złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest wyłączony z brania udziału w Konkursie.
 3. Prawidłowo wypełnione oświadczenie wraz z dowodem zakupu Produktów Promocyjnych należy przesłać listem poleconym na adres Organizatora: MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek ul. Kwiatowa 30, 94-238 Łódź z dopiskiem na kopercie „KONKURS LIPIKAR”. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie www. konkurs-lipikar.pl/oświadczenie
 4. Dowód zakupu (paragon fiskalny) jest uznany za potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych i uprawnia Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody, jeżeli spełnia następujące warunki:
 1. jest czytelny,
 2. w liście zakupów wskazanej na dowodzie zakupu znajduje się potwierdzenie dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w jednej z drogerii Super-Pharm znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. data i godzina wystawienia dowodu zakupu zawiera się w okresie Sprzedaży Promocyjnej i jest wcześniejsza niż data wysłania Zgłoszenia w Konkursie.
 1. Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych podpunktów skutkować będzie utratą prawa do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora. Laureat Konkursu w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia do Organizatora oświadczenia otrzyma bezpłatną wiadomość e-mail z podaniem przyczyny utraty prawa do Nagrody.
 2. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronach www. konkurs-lipikar.pl/laureaci, w terminie do dnia 15 marca 2019r.

§ 7. Wydanie nagród

 1. Wszystkie Nagrody w Konkursie zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej do dnia 15 marca 2019 r., na adresy podane przez Laureatów Konkursu w oświadczeniu, o którym mowa w § 6 pkt 1 Regulaminu.
 2. Laureat Konkursu ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem Nagrody wynikające z błędnego podania przez Laureata Konkursu adresu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu zamieszkania podanego przez Laureata Konkursu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą doręczenie Laureatowi Konkursu Nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata Konkursu. W takim przypadku Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 4. Laureat Konkursu nie może domagać się zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach oraz nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie.
 5. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu po podpisaniu przez niego stosownego protokołu odbioru Nagrody dostarczonego do niego wraz z Nagrodą.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w terminie do 22 marca 2019 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek, 94-238 Łódź, ul. Kwiatowa 30 z dopiskiem na kopercie „Konkurs Lipikar - reklamacja”.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis Uczestnika.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Laureatów Konkursu w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Fundator L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa) przy ul. Grzybowskiej 62.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora danych możliwy jest pod adresem mailowym: personal-da@loreal.com.
 3. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia  konkursu „Od pierwszych dni życia”, tj. w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: www.konkurs-lipikar.pl wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania nagród w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rok urodzenia, adres korespondencyjny.
 5. Organizatorem Konkursu – Medias Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi (94-238), przy ul. Kwiatowej 30 – jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
 6. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
 7. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności Organizatorowi Konkursu tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu wysyłki Nagrody.
 8. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez jego uprzedniej zgody. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 11. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca okresu trwania konkursu.
 12. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 13. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Uczestnika z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 14. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 15. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów.
 16. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.
 17. Uczestnik w Konkursie zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.
 18. Przesłanie Odpowiedzi zgodnie z zasadami wskazanymi w § 2 Regulaminu równoznaczne jest z:

a. z zagwarantowaniem przez Uczestnika, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Odpowiedzi w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszona Odpowiedź jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

b. Udzieleniem przez Uczestnika na rzecz L'Oréal oraz Organizatora niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
 4. zobowiązaniem się przez Uczestnika do niewykonywania autorskich praw osobistych do Odpowiedzi względem L'Oréal oraz Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Odpowiedzi wyłącznie własnego autorstwa. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie cytatów pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów.
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Odpowiedziach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Odpowiedzi pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 8 Regulaminu. 

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.konkurs-lipikar.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemną prośbę Uczestnika przesłaną na adres Organizatora, Organizator zobowiązuje się przesłać Uczestnikowi kserokopię Regulaminu - pod warunkiem dołączenia przez Uczestnika zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

Oświadczenie Laureata Konkursu o danych osobowych

   Pobierz załącznik

Załącznik nr 2

Lista produktów promocyjnych

   Pobierz załącznik
Super-Pharm
La-Roche Posay